Wholesale regulations (applies to entrepreneurs):

1. General conditions. 

 • Bamal Polska Group Limited Liability Company Sp.K conducts wholesale sales consistent with the presented offer on the website www.bamal.pl. All offered goods are brand new and covered by the manufacturer's warranty.
 • The offer is directed only to companies, institutions and enterpreneur.
 • Individual retail orders are processed in accordance with the retail offer placed.
 • Prices of all offered goods on offer are given in Polish zlotys.
 • The offer includes visible net and gross prices.
 • Buyers in Poland are charged 23% VAT or 8% VAT depending on the product.
 • The term of the contract is up to 3 working days from the order confirmation (as the date of the order for payment by bank transfer we treat the day of payment, while when paying for the day of receipt of the order). In exceptional cases, the term of the contract may be extended for reasons beyond the supplier's control, the buyer will be informed of the extended delivery time within 7 days from the date of order.
 • The condition for making orders is placing an order on our website www.bamal.pl after obtaining the status of a wholesaler. In exceptional situations, it is possible to place an order by phone at 793 495 425
 • The ordering parties declare that they have read the following terms and conditions, which they understand, and placing an order means that all the provisions of these Regulations become an integral part of the contract concluded as a result of placing the order and its confirmation, unless they were explicitly excluded by provider. The ordering parties undertake to comply with the Regulations in their entirety
 • Orders are accepted every day 24 hours a day by email and by phone from Monday to Friday from 8 to 16. Orders placed on weekdays after 4 pm, on Saturdays and on Sundays and holidays are considered on the next working day.
 • The minimum value of the wholesale order is PLN 1500 gross. The Bamal Polska Group also reserves the right to add 5% for purchases not spontaneously.
 • The Bamal Polska Group uses the services of the insurance company KUKE Grupa PFR, that every buyer is verified by it. This applies to customers with deferred payment. 
 • Each order is confirmed electronically or by telephone by a Bamal Polska Group employee, therefore the buyer is obliged to provide the current phone number or company email. Orders without a given telephone will not be realized or their implementation may be prolonged due to the fault of the buyer.
 • Promotions valid on the website - refer to orders placed by the online store. At the points of sale, the prices of products in PROMOTION are not taken into account.
 • The Seller reserves the right to suspend, cancel or change the terms of the order if:
 • Within 3 business days of receiving the order, it is not possible to contact the customer by phone or by e-mail.
 • Within 7 business days of placing an order, the prepayment amount has not been paid (applies only to orders with a transfer payment to the Bamal Polska Group account).
 • The data given in the order is false.
 • Warunkiem dokonywania zamówień jest złożenie zamówienia na naszej stronie www.bamal.pl po wcześniejszym uzyskaniu statusu hurtownika. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu: 793 495 425


 
O powyższym fakcie zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowane jednym ze środków przekazu, z wyłączeniem sytuacji w której zamawiający nie podał aktualnego numeru telefonu.
 
- Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Bamal Polska Group i Nabywcą umowy sprzedaży towaru.
 
- Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
- Bamal Polska Group prowadzi sprzedaż „paragonową" więc nabywca może określić jaki rodzaj dokumentu ma zostać wystawiony po dokonaniu zamówienia.
- Bamal Polska Group realizuje zamówienia na terenie Polski oraz UE ( pod warunkiem iż nabywca jest aktywnym płatnikiem podatku VAT UE).
- Wszystkie towary do momentu niezapłacenia za faktury z odroczonym terminem płatności są własnością firmy Bamal Polska Group

 
- Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne (opisy/zdjęcia) nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ewentualne błędy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed podjęciem decyzji o zakupie.
 
- Kupujący ma obowiązek przestrzegania wyznaczonego terminu płatności przez firmę Bamal Polska Group, jeśli natomiast zostanie on wydłużony firma ma prawo naliczyć odsetki ustawowe lub odsetki maksymalne w rozumieniu art. 359 kodeksu cywilnego.   
- Noty odsetkowe wysyłane są raz w tygodniu na koszt kupującego ( koszt ten wynosi 50zł za każdy wysłany list).

-Po upływie 14 dni od terminu płatności zostaje wszczęte postępowanie windkacyjne, które skutkuje kosztami obsługi prawnej obciążającymi kupującego kwotą w wysokości 250zł netto, tj. 307,50zł brutto (windykacja pisemna) lub 150zł netto, tj. 184,50zł brutto przy windykacji elektronicznej.
 
-Firma Bamal Polska Group nie bierze odpowiedzialności za braki w towarze z zamówień niesfinalizowanych przez kupującego do 24h po wybraniu towarów na stronie

-Firma Bamal Polska Group nie bierze odpowiedzialności za braki w towarze z zamówień nieodebranych przez kupującego, który nie podał daty odebrania towaru- NIE REZERWUJEMY TOWARÓW.

-Towar zamówiony do  odłożenia na kilka  lub kilkanaście dni do przodu NIE JEST odkładany w dniu wpłynięcia zamówienia, a w dniu jego odebrania, co może skutkowac brakami spowodowanymi wykupieniem danego produktu.
 
-Firma Bamal Polska Group nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z powodu zamówienia niepełnokartonowego.

Zamówienia hurtowe nie są realizowane jako paczki do 30kg.
Taka paczka jest wysyłana tylko i wyłącznie na życzenie klienta i na jego odpowiedzialność. Klient oświadcza, że pokrywa wszelkie uszkodzenia powstałe podczas transportu.

Firma Bamal Polska GROUP informuje, iż w trakcie realizacji zamówienia dodatkowe domówienie może być złożone   j  edynie do godziny 12:00. Wszelkie domówienia składane po tej godzinie będą traktowane jako osobne zamówienia wysyłkowe na kolejny dzień roboczy.

Każdy klient zobowiązuje się do  oklejenia we własnym zakresie zakupionego towaru nalepkami z tłumaczeniem w języku polskim. Nalepki są drukowane do danego dokumentu.
Drukowanie nalepek jest nieodpłatne.

 
2. Dostawa towarów:
 
- Koszty wysyłki towarów ponosi kupujący
- Towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem spedytorów Poczta Polska
- Bamal Polska Group nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia spowodowane z winy firm transportowych dostarczających zakupiony towar.
-Za zlecenie wysyłki palety, a nieodebranie jej, koszty transportu i powrotu przesyłki na nasz magazyn ponosi kupujący.
-Wszelkie koszty związane z nadaniem i nie podjęciem odbioru przesyłki naliczone przez firmy trzecie ponosi zamawiający.
-Niebieskie palety na których odbywa się wysyłka towarów są własnością firmy CHEP i na żądanie przedstawiciela firmy muszą zostać wydane.

-Nie podanie adresu dostawy (i brak kontaku z osoobą podaną w zamówieniu) skutkuje wysłaniem palety na adres podany na fakturze (zamówieniu).

 
 
3. Reklamacje:
 
- W przypadku stwierdzenia ewentualnych braków towarowych lub uszkodzeń powstałych w czasie transportu, protokół reklamacji jest podstawą rozpatrzenia reklamacji.
- Ewentualne reklamacje należy zgłaszać maksymalnie do 5 dni roboczych.
- Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu
- Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych i braków ilościowych powstałych podczas transportu jest spisanie w obecności pracownika firmy transportowej "Protokołu Reklamacyjnego".
- Zakupiony towar nie podlega zwrotom w przypadku nieprawidłowo podanych przez klienta danych dotyczących zamówienia. Nie stanowi to także podstawy uzasadnienia reklamacji.
- W razie nieuzasadnionej reklamacji kosztami obsługi, oględzin i dostarczenia towaru do Sprzedającego a po oględzinach do Kupującego, ponosi Kupujący.
 
4. Prawo do zwrotu:
 
- W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego produktu, Kupujący ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny( Dz. U. Nr 22, poz. 271), składając firmie Bamal Polska Group oświadczenie na piśmie. Jeżeli odesłany towar spełnia wymagania przyjęcia zwrotnego, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 14 dni roboczych, Bamal Polska Group dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.
- Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Bamal Polska Group ma zwrócić zapłatę.
- Gwarancja oraz inne uprawnienia przewidziane ustawą, w tym prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Przypominamy, że zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowań lub taśm naklejonych na przesyłkę. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 
 
5. Ochrona danych i prawna zgoda na przesyłanie reklamy
 
- Na podstawie zatwierdzonego regulaminu sprzedaży oraz umowy zakupu, klient wyraża zgodę, aby firma Bamal Polska Group do celów własnego marketingu prowadziła w stosunku do niego badania, przetwarzała i wykorzystywała jego dane osobowe, których udzielił firmie Bamal Polska Group, między innymi na podstawie sporządzenia bazy danych klientów.
- Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Bamal Polska Group, w ramach podjętych działań reklamowych, niezamówionych ofert za pomocą poczty elektronicznej lub w inny porównywalny sposób przesyłu danych. Taką zgodę klient może w dowolnym czasie odwołać.
 
6. Postanowienia końcowe:
 
- Zawartość oferty Bamal Polska Group nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
- Wszystkie dane klienta podawane podczas rejestracji - złożenia zamówienia przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. i wykorzystywane są jedynie do realizacji zamówienia oraz nie są udostępniane osobom trzecim.
- Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
- Zdjęcia produktów i ich kolorystyka w nieznacznym stopniu mogą się różnić od faktycznego wyglądu.
- Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy regulamin.
- Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w związku z zawartą z Bamal Polska Group umową sprzedaży lub inną będzie sąd właściwy dla Dzielnicy Podgórze w Krakowie albo sąd właściwości ogólnej Bamal.
- Zmiany stawek kar, odsetek, kosztów i innych opłat przewidzianych w niniejszym Regulaminie nie wymagają akceptacji Kupującego i następują automatycznie bez potrzeby powiadamiania go o zmianie.
- We wszystkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego .
W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz zapytań prosimy o kontakt telefoniczny 793 495 425 lub pocztą elektroniczną pod adres: hurt@bamal.pl
 
 **********************************************************************************************************
 


Regulamin sprzedaży detalicznej:
 
I. BEZPIECZEŃSTWO
Firma gwarantuje Państwu ochronę danych osobowych zarówno w procesie ich przetwarzania jak i przechowywania, chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych. Sklep Bamal nie udostępnia żadnych danych osobowych innym osobom, instytucjom czy firmom. Informacje kontaktowe klientów są wykorzystywane wtedy, gdy jest to konieczne. Firma ogranicza wykorzystywanie i zbieranie informacji do minimum niezbędnego do świadczenia Państwu usług na możliwie najwyższym poziomie. Mają Państwo możliwość zrezygnowania z otrzymywania listów drogą elektroniczną. Przysługuje Państwu wgląd we własne dane, ich zmiana bądź żądanie ich usunięcia oraz zaprzestanie ich przetwarzania.
Powierzone nam przez państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
- Ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.Nr 101 z 2002r. poz.926,z pózn. zm.)
- Ustawie z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z pózn. zm.)
- Rozporządeniu z dnia 29.02.04r. Ministra Spraw Wewnętrzny i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacji, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100,poz.1024).
 
II. ZAMÓWIENIA
1. Złożenie zamówienia w bamal.pl oznacza zapoznanie się z zasadami regulaminu oraz ich akceptację. Potwierdzenie akceptacji odbywa się przez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania zamówienia.
2. Zamówienia składane są przez stronę www.bamal.pl
3. Zamówienie mogą składać osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych
4. Zamówienia można składać przez:
a) sklep internetowy (www.bamal.pl),
b) e-mail: sklep@bamal.pl, bamal@bamal.pl, hurt@bamal.pl
c) telefonicznie: 793 495 425
5.Towary oferowane przez bamal.pl dostępne są na terenie całego świata, za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej.
6.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
7. Widoczne na stronie www.bamal.pl ceny towarów, są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
8. Wartość przysługującego klientowi rabatu widoczna jest po sfinalizowaniu zamówienia.
9. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:
a) wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb sklepu,
b) wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,
c) akceptacją niniejszego regulaminu.

-Firma Bamal Polska Group nie bierze odpowiedzialności za braki w towarze z zamówień nieodebranych przez kupującego, który nie podał daty odebrania towaru- NIE REZERWUJEMY TOWARÓW.

-Towar zamówiony do  odłożenia na kilka  lub kilkanaście dni do przodu NIE JEST odkładany w dniu wpłynięcia zamówienia, a w dniu jego odebrania, co może skutkowac brakami spowodowanymi wykupieniem danego produktu.
 
III. WYSYŁKA
1. Zamówienia są realizowane w dni robocze obowiązujące w Polsce od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00.
2. Termin realizacji (wysyłki) zamówienia wynosi maksymalnie 14 dni roboczych. Termin otrzymania przesyłki przez klienta uzależniony od wybranej formy przesyłki. W 90% przypadków zamówiony towar trafia do klienta do 3dni roboczych.
3. Sklep bamal.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości – w takim przypadku klient zostanie poinformowany o takim fakcie mailowo lub telefonicznie. bamal.pl nie ma obowiązku podawać przyczyny odstąpienia od realizacji zamówienia.
4.Koszty przesłania towaru ponosi kupujący(wg cennika Poczty Polskiej).
5.Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem u doręczyciela(listonosza) w chwili odbioru towaru lub przelewem na rachunek bankowy sklepu bamal.pl. W przypadku płatności przelewem zamówiony towar zostanie wysłany do Kupującego po zaksięgowaniu nalęzności na koncie bamal.pl.
6.Stan konta sprawdzamy 7 dni w tygodniu od godziny 8.00 do 18.00. Przez wzgląd na czas pracy banków i urzędów pocztowych zamówienia wysyłkowe złożone pod koniec tygodnia będą realizowane w dni robocze.
7.Paczki za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłane są od poniedziałku do piątku.
8. Możliwy jest odbiór osobisty na terenie Krakowa.
Dzień złożenia zamówienia i dokonania opłaty nie jest równoznaczny z dniem wysyłki.

 
 

IV. ZWROTY I REKLAMACJE
1. Konsumentowi przysługuje 5 dni gwarancji rozruchowej od daty wystawienia faktury lub paragonu od firmy bamal.pl. Dodatkowo obowiązuje gwarancja producenta zazwyczaj jest to 24 miesiące.
2. W przypadku reklamowania towaru nieposiadającego wady objętej gwarancją sklep bamal.pl zastrzega sobie prawo do obciążenia kosztami przegądu serwisowego klienta.
3. Zwracany towar odsyłają Państwo do nas na własny koszt. Zwrot zapłaconej przez Państwa ceny produktu nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zwróconego towaru.(proszę pamiętać o przesłaniu numeru konta na które ma zostać przelana należność za towar, skróci to czas oczekiwania na pieniądze).
4. Wszystkie produkty w naszej ofercie sa objęte gwarancją producenta.
5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towaru wewnątrz opakowania będą rozpatrywnie tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
6. Kradzieże towrów wysyłanych pocztą lub firmą kurierska nie są częste tym niemniej zdarzają się i tylko przestrzeganie wymienionych reguł pozwoli na skuteczne dochodzenie roszczeń za tego typu szkody i uchroni kupującego przed ewentualnymi stratami.
7. Koszty dostarczenia reklamowanego produktu do naprawy, najtańszą formą w ramach reklamacji pokrywa nabywca. Koszt ten niezwłocznie zwracamy w momencie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
8. W razie nie wywiązania się z zawarcia transakcji kupujący zobligowany jest do uiszczenia 8% z wartości zamówienia na pokrycie kosztów z tym związanych.
 
V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1.Sklep bamal.pl nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie zakupionych produktów.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. bamal.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie bamal.pl

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Accept More info Reject