Regulamin sprzedaży hurtowej (dotyczy przedsiębiorców):

1. Warunki ogólne.

 • Bamal Europe LP Sp.k Oddział w Polsce prowadzi hurtową sprzedaż zgodną z prezentowaną ofertą na stronie internetowej www.bamal.pl. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
 • Oferta kierowana jest wyłącznie dla firm, instytucji oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.
 • Indywidualne zamówienia detaliczne są realizowane zgodnie z zamieszczoną ofertą detaliczną.
 • Ceny wszystkich oferowanych towarów znajdujących się w ofercie podane są w PLN.
 • Oferta zawiera widoczne ceny netto i brutto.
 • Kupującym na terenie Polski do cen naliczany jest w zależności od produktu podatek VAT 23% lub 8%.
 • Termin realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia (jako datę przyjęcia zamówienia przy płatności przelewowej traktujemy dzień zaksięgowania wpłaty, natomiast przy płatnościach za zaliczeniem dzień wpłynięcia do firmy zamówienia). W wyjątkowych przypadkach termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od dostawcy, kupujący zostanie poinformowany o wydłużonym terminie dostawy przed upływem 7 dni od daty zamówienia.
 • Warunkiem dokonywania zamówień jest złożenie zamówienia na naszej stronie www.bamal.pl po wcześniejszym uzyskaniu statusu hurtownika. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu: 793 495 425
 • Składający zamówienie oświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu, która jest dla nich zrozumiała, a złożenie zamówienia oznacza, że wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu stają się integralną częścią umowy zawartej na skutek złożenia zamówienia i jego potwierdzenia, o ile nie zostały wyraźnie wyłączone przez dostawcę. Składający zamówienie zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu w całości.
 • Zamówienia są przyjmowane każdego dnia 24 godziny na dobę drogą elektroniczną natomiast telefonicznie od poniedziałku do piątku od 8 do 16. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane są w następnym dniu roboczym.
 • Minimalna wartość zamówienia hurtowego wynosi 1500zł brutto. Firma Bamal Europe LP Sp.k Oddział w Polsce zastrzega sobie również prawo do doliczania 5% przy zakupach niecało kartonowych.
 • Każde zamówienie jest potwierdzane elektronicznie lub telefonicznie przez pracownika Bamal Europe LP Sp.k Oddział w Polsce, dlatego kupujący zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu lub maila firmowego. Zamówienia bez podanego telefonu nie będą realizowane lub ich realizacja może się wydłużyć z winy kupującego.
 • Promocje obowiązujące na stronie www.bamal.pl dotyczą zamówień składanych przez sklep internetowy. W punktach sprzedaży ceny produktów w PROMOCJI nie są uwzględniane.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania, anulowania lub zmiany warunków zamówienia w przypadku, gdy:
 • ciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia nie ma możliwości telefonicznego lub drogą elektroniczną skontaktowania się z zamawiającym.
 • W ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia nie wpłacono kwoty przedpłaty (dotyczy tylko przy zamówieniach z płatnością przelewową na konto firmy Bamal Europe LP Sp.k Oddział w Polsce).
 • Dane podane w zamówieniu są nieprawdziwe.
 • O powyższym fakcie zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowane jednym ze środków przekazu, z wyłączeniem sytuacji, w której zamawiający nie podał aktualnego numeru telefonu.
 • Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i wystawieniu faktury dochodzi do zawarcia pomiędzy Bamal Europe LP Sp.k Oddział w Polsce i Nabywcą umowy sprzedaży towaru.
 • Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
 • Bamal Europe LP Sp.k Oddział w Polsce prowadzi, sprzedaż „paragonową” więc nabywca może określić jaki rodzaj dokumentu ma zostać wystawiony po dokonaniu zamówienia.
 • Bamal Europe LP Sp.k Oddział w Polsce realizuje zamówienia na terenie Polski oraz UE (pod warunkiem, iż nabywca jest aktywnym płatnikiem podatku VAT UE).
 • Wszystkie towary do momentu niezapłacenia za faktury z odroczonym terminem płatności są własnością firmy Bamal Europe LP Sp.k Oddział w Polsce.
 • Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne (opisy/zdjęcia) nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ewentualne błędy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed podjęciem decyzji o zakupie.
 • 1.Kupujący ma obowiązek przestrzegania wyznaczonego terminu płatności przez firmę Bamal Europe LP Sp.k Oddział w Polsce, jeśli natomiast zostanie on przekroczony, firma ma prawo naliczyć odsetki ustawowe lub odsetki maksymalne w rozumieniu art. 359 kodeksu cywilnego.
 • W przypadku opóźnień płatności powyżej 30dni sprawa zostaje przekazana do ubezpieczyciela Euler Hermes, a klient zostaje obciążony kosztami windykacji, które wynoszą 6% netto + VAT od kwoty windykowanego dokumentu. Jednocześnie dokumenty przekazane są także do prawnika, który prowadzi dalsze postępowanie windykacyjne, co skutkuje kosztami obsługi prawnej obciążającymi kupującego kwotą w wysokości 250zł netto, tj. 307,50zł brutto (windykacja pisemna) lub 150zł netto, tj. 184,50zł brutto przy windykacji elektronicznej.
 • Noty odsetkowe wysyłane są raz w tygodniu na koszt kupującego (koszt ten wynosi 50zł za każdy wysłany list).
 • Firma Bamal Europe LP Sp.k Oddział w Polsce korzysta z usług firmy ubezpieczającej należności Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. oraz Euler Hermes Collections Sp. z o.o., w związku z tym każdy kupujący jest przez nią weryfikowany. Dotyczy to klientów z odroczonym terminem płatności.
 • Firma Bamal Europe LP Sp.k Oddział w Polsce nie bierze odpowiedzialności za braki w towarze z zamówień niesfinalizowanych przez kupującego do 24h po wybraniu towarów na stronie.
 • Firma Bamal Europe LP Sp.k Oddział w Polsce nie bierze odpowiedzialności za braki w towarze z zamówień nieodebranych przez kupującego, który nie podał daty odebrania towaru- NIE REZERWUJEMY TOWARÓW.
 • Towar zamówiony do odłożenia na kilka lub kilkanaście dni do przodu NIE JEST odkładany w dniu wpłynięcia zamówienia, a w dniu jego odebrania, co może skutkować brakami spowodowanymi wykupieniem danego produktu.
 • Firma Bamal Europe LP Sp.k Oddział w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z powodu zamówienia niepełno kartonowego.
 • Zamówienia hurtowe nie są realizowane jako paczki do 30kg. Taka paczka jest wysyłana tylko i wyłącznie na życzenie klienta i na jego odpowiedzialność. Klient oświadcza, że pokrywa wszelkie uszkodzenia powstałe podczas transportu. Nie wysyłamy produktów płynnych, dotyczy zamówień hurtowych i detalicznych. 
 • Firma Bamal Europe LP Sp.k Oddział w Polsce informuje, iż w trakcie realizacji zamówienia dodatkowe domówienie może być złożone j jedynie do godziny 12:00. Wszelkie domówienia składane po tej godzinie będą traktowane jako osobne zamówienia wysyłkowe na kolejny dzień roboczy.
 • Każdy klient zobowiązuje się do oklejenia we własnym zakresie zakupionego towaru nalepkami z tłumaczeniem w języku polskim. Nalepki są drukowane do danego dokumentu.
 • Drukowanie nalepek jest nieodpłatne.

2. Dostawa towarów:

 • Koszty wysyłki towarów ponosi kupujący.
 • Towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem spedytorów Rohlig Suus.
 • Bamal Europe LP Sp.k Oddział w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia spowodowane z winy firm transportowych dostarczających zakupiony towar.
 • Za zlecenie wysyłki palety, a nieodebranie jej, koszty transportu i powrotu przesyłki na nasz magazyn ponosi kupujący.
 • Wszelkie koszty związane z nadaniem i niepodjęciem odbioru przesyłki naliczone przez firmy trzecie ponosi zamawiający.
 • Niebieskie palety, na których odbywa się wysyłka towarów są własnością firmy CHEP i na żądanie przedstawiciela firmy muszą zostać wydane.
 • Nie podanie adresu dostawy (i brak kontaktu z osobą podaną w zamówieniu) skutkuje wysłaniem palety na adres podany na fakturze (zamówieniu).

3. Reklamacje:

 • W przypadku stwierdzenia ewentualnych braków towarowych lub uszkodzeń powstałych w czasie transportu protokół reklamacji jest podstawą rozpatrzenia reklamacji.
 • Ewentualne reklamacje należy zgłaszać maksymalnie do 5 dni roboczych.
 • Odbierając towar, Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
 • Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych i braków ilościowych powstałych podczas transportu jest spisanie w obecności pracownika firmy transportowej „Protokołu Reklamacyjnego".
 • Zakupiony towar nie podlega zwrotom w przypadku nieprawidłowo podanych przez klienta danych dotyczących zamówienia. Nie stanowi to także podstawy uzasadnienia reklamacji.
 • W razie nieuzasadnionej reklamacji kosztami obsługi, oględzin i dostarczenia towaru do Sprzedającego a po oględzinach do Kupującego, ponosi Kupujący.

4. Prawo do zwrotu:

 • W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego produktu Kupujący ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), składając firmie Bamal Europe LP Sp.k Oddział w Polsce oświadczenie na piśmie. Jeżeli odesłany towar spełnia wymagania przyjęcia zwrotnego, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 14 dni roboczych, Bamal Europe LP Sp.k Oddział w Polsce dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.
 • Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Bamal Europe LP Sp.k Oddział w Polsce ma zwrócić zapłatę.
 • Gwarancja oraz inne uprawnienia przewidziane ustawą, w tym prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Przypominamy, że zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowań lub taśm naklejonych na przesyłkę. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

5. Ochrona danych i prawna zgoda na przesyłanie reklamy

 • Na podstawie zatwierdzonego regulaminu sprzedaży oraz umowy zakupu, klient wyraża zgodę, aby firma Bamal Europe LP Sp.k Oddział w Polsce do celów własnego marketingu prowadziła w stosunku do niego badania, przetwarzała i wykorzystywała jego dane osobowe, których udzielił firmie Bamal Europe LP Sp.k Oddział w Polsce, między innymi na podstawie sporządzenia bazy danych klientów.
 • Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Bamal Europe LP Sp.k Oddział w Polsce, w ramach podjętych działań reklamowych, niezamówionych ofert za pomocą poczty elektronicznej lub w inny porównywalny sposób przesyłu danych. Taką zgodę klient może w dowolnym czasie odwołać.
 • Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach Grupy Bamal.

6. Postanowienia końcowe:

 • Zawartość oferty Bamal Europe LP Sp.k Oddział w Polsce nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 • Wszystkie dane klienta podawane podczas rejestracji-złożenia zamówienia przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. i wykorzystywane są jedynie do realizacji zamówienia oraz nie są udostępniane osobom trzecim.
 • Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 • Zdjęcia produktów i ich kolorystyka w nieznacznym stopniu mogą się różnić od faktycznego wyglądu.
 • Składając zamówienie „Kupujący”, akceptuje powyższy regulamin.
 • Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w związku z zawartą z Bamal Europe LP Sp.k Oddział w Polsce umową sprzedaży lub inną będzie sąd właściwy dla Dzielnicy Podgórze w Krakowie albo sąd właściwości ogólnej Bamal.
 • Zmiany stawek kar, odsetek, kosztów i innych opłat przewidzianych w niniejszym Regulaminie nie wymagają akceptacji Kupującego i następują automatycznie bez potrzeby powiadamiania go o zmianie.
 • We wszystkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz zapytań prosimy o kontakt telefoniczny 793 495 425 lub pocztą elektroniczną pod adres: hurt@bamal.pl.


 **********************************************************************************************************

Regulamin sprzedaży detalicznej:

1. Bezpieczeństwo

 • Firma gwarantuje Państwu ochronę danych osobowych zarówno w procesie ich przetwarzania, jak i przechowywania, chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • Sklep Bamal nie udostępnia żadnych danych osobowych innym osobom, instytucjom czy firmom. Informacje kontaktowe klientów są wykorzystywane wtedy, gdy jest to konieczne. Firma ogranicza wykorzystywanie i zbieranie informacji do minimum niezbędnego do świadczenia Państwu usług na możliwie najwyższym poziomie. Mają Państwo możliwość zrezygnowania z otrzymywania listów drogą elektroniczną. Przysługuje Państwu wgląd we własne dane, ich zmiana bądź żądanie ich usunięcia oraz zaprzestanie ich przetwarzania.
 • Powierzone nam przez państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz.926,z pózn. zm.). Ustawie z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z pózn. zm.). Rozporządzeniu z dnia 29.02.04r. Ministra Spraw Wewnętrzny i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacji, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100,poz.1024).

2. Zamówienia

 • Złożenie zamówienia w bamal.pl oznacza zapoznanie się z zasadami regulaminu oraz ich akceptację. Potwierdzenie akceptacji odbywa się przez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania zamówienia.
 • Zamówienia składane są przez stronę www.bamal.pl.
 • Zamówienie mogą składać osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych.
 • Zamówienia można składać przez:

                       a) sklep internetowy (www.bamal.pl),

                       b) e-mail: sklep@bamal.pl, hurt@bamal.pl

                       c) telefonicznie: 793 495 425

 • Towary oferowane przez bamal.pl dostępne są na terenie całego świata, za pośrednictwem Rohlig Suus, firmy kurierskiej.
 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 • Widoczne na stronie www.bamal.pl ceny towarów, są cenami brutto wyrażonymi w PLN.
 • Wartość przysługującego klientowi rabatu widoczna jest po sfinalizowaniu zamówienia.
 • Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:

                       a) wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb sklepu,

                       b) wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,

                       c) akceptacją niniejszego regulaminu.

 • Firma Bamal Europe LP Sp.k Oddział w Polsce nie bierze odpowiedzialności za braki w towarze z zamówień nieodebranych przez kupującego, który nie podał daty odebrania towaru- NIE REZERWUJEMY TOWARÓW.
 • Towar zamówiony do  odłożenia na kilka  lub kilkanaście dni do przodu NIE JEST odkładany w dniu wpłynięcia zamówienia, a w dniu jego odebrania, co może skutkować brakami spowodowanymi wykupieniem danego produktu.

3. Wysyłka

 • Zamówienia są realizowane w dni robocze obowiązujące w Polsce od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00.
 • Termin realizacji (wysyłki) zamówienia wynosi maksymalnie 14 dni roboczych. Termin otrzymania przesyłki przez klienta uzależniony od wybranej formy przesyłki. W 90% przypadków zamówiony towar trafia do klienta do 3dni roboczych.
 • Sklep bamal.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości – w takim przypadku klient zostanie poinformowany o takim fakcie mailowo lub telefonicznie. bamal.pl nie ma obowiązku podawać przyczyny odstąpienia od realizacji zamówienia.
 • Koszty przesłania towaru ponosi kupujący (wg cennika Rohlig Suus).
 • Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem u doręczyciela (listonosza) w chwili odbioru towaru lub przelewem na rachunek bankowy sklepu bamal.pl. W przypadku płatności przelewem zamówiony towar zostanie wysłany do Kupującego po zaksięgowaniu należności na koncie bamal.pl.
 • Stan konta sprawdzamy 7 dni w tygodniu od godziny 8.00 do 18.00. Przez wzgląd na czas pracy banków i urzędów pocztowych zamówienia wysyłkowe złożone pod koniec tygodnia będą realizowane w dni robocze.
 • Paczki za pośrednictwem kurierów wysyłane są od poniedziałku do piątku.
 • Możliwy jest odbiór osobisty na terenie Krakowa.
 • Dzień złożenia zamówienia i dokonania opłaty nie jest równoznaczny z dniem wysyłki.

4. Zwroty i reklamacje

 • Zwracany towar odsyłają Państwo do nas na własny koszt. Zwrot zapłaconej przez Państwa ceny produktu nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zwróconego towaru, (proszę pamiętać o przesłaniu numeru konta, na które ma zostać przelana należność za towar, skróci to czas oczekiwania na pieniądze).
 • Wszystkie produkty w naszej ofercie są objęte gwarancją producenta.
 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towaru wewnątrz opakowania będą rozpatrywanie tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
 • Kradzieże towarów wysyłanych pocztą lub firmą kurierska nie są częste, niemniej jednak zdarzają się i tylko przestrzeganie wymienionych reguł pozwoli na skuteczne dochodzenie roszczeń za tego typu szkody i uchroni kupującego przed ewentualnymi stratami.
 • Koszty dostarczenia reklamowanego produktu do naprawy, najtańszą formą w ramach reklamacji pokrywa nabywca. Koszt ten niezwłocznie zwracamy w momencie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 • W razie niewywiązania się z zawarcia transakcji kupujący zobligowany jest do uiszczenia 8% z wartości zamówienia na pokrycie kosztów z tym związanych.

5. Postanowienia końcowe

 • Sklep bamal.pl nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie zakupionych produktów.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. bamal.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie bamal.pl.Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Accept More info Reject