Regulamin sprzedaży hurtowej (dotyczy przedsiębiorców):

1. Warunki ogólne.

 • Bamal Polska Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K prowadzi hurtową sprzedaż zgodną z prezentowaną ofertą na stronie internetowej www.bamal.pl. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
 • Oferta kierowana jest wyłącznie dla firm, instytucji oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.
 • Indywidualne zamówienia detaliczne są realizowane zgodnie z zamieszczoną ofertą detaliczną.
 • Ceny wszystkich oferowanych towarów znajdujących się w ofercie podane są w PLN.
 • Oferta zawiera widoczne ceny netto i brutto.
 • Kupującym na terenie Polski do cen naliczany jest w zależności od produktu podatek VAT 23% lub 8%.
 • Termin realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia (jako datę przyjęcia zamówienia przy płatności przelewowej traktujemy dzień zaksięgowania wpłaty, natomiast przy płatnościach za zaliczeniem dzień wpłynięcia do firmy zamówienia). W wyjątkowych przypadkach termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od dostawcy, kupujący zostanie poinformowany o wydłużonym terminie dostawy przed upływem 7 dni od daty zamówienia.
 • Warunkiem dokonywania zamówień jest złożenie zamówienia na naszej stronie www.bamal.pl po wcześniejszym uzyskaniu statusu hurtownika. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu: 793 495 425
 • Składający zamówienie oświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu, która jest dla nich zrozumiała, a złożenie zamówienia oznacza, że wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu stają się integralną częścią umowy zawartej na skutek złożenia zamówienia i jego potwierdzenia, o ile nie zostały wyraźnie wyłączone przez dostawcę. Składający zamówienie zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu w całości.
 • Zamówienia są przyjmowane każdego dnia 24 godziny na dobę drogą elektroniczną natomiast telefonicznie od poniedziałku do piątku od 8 do 16. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane są w następnym dniu roboczym.
 • Minimalna wartość zamówienia hurtowego wynosi 1500zł brutto. Firma Bamal Polska Group zastrzega sobie również prawo do doliczania 5% przy zakupach niecało kartonowych.
 • Każde zamówienie jest potwierdzane elektronicznie lub telefonicznie przez pracownika Bamal Polska Group, dlatego kupujący zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu lub maila firmowego. Zamówienia bez podanego telefonu nie będą realizowane lub ich realizacja może się wydłużyć z winy kupującego.
 • Promocje obowiązujące na stronie www.bamal.pl dotyczą zamówień składanych przez sklep internetowy. W punktach sprzedaży ceny produktów w PROMOCJI nie są uwzględniane.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania, anulowania lub zmiany warunków zamówienia w przypadku, gdy:
 • ciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia nie ma możliwości telefonicznego lub drogą elektroniczną skontaktowania się z zamawiającym.
 • W ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia nie wpłacono kwoty przedpłaty (dotyczy tylko przy zamówieniach z płatnością przelewową na konto firmy Bamal Polska Group).
 • Dane podane w zamówieniu są nieprawdziwe.
 • O powyższym fakcie zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowane jednym ze środków przekazu, z wyłączeniem sytuacji, w której zamawiający nie podał aktualnego numeru telefonu.
 • Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Bamal Polska Group i Nabywcą umowy sprzedaży towaru.
 • Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
 • Bamal Polska Group prowadzi, sprzedaż „paragonową” więc nabywca może określić jaki rodzaj dokumentu ma zostać wystawiony po dokonaniu zamówienia.
 • Bamal Polska Group realizuje zamówienia na terenie Polski oraz UE (pod warunkiem, iż nabywca jest aktywnym płatnikiem podatku VAT UE).
 • Wszystkie towary do momentu niezapłacenia za faktury z odroczonym terminem płatności są własnością firmy Bamal Polska Group.
 • Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne (opisy/zdjęcia) nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ewentualne błędy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed podjęciem decyzji o zakupie.
 • Kupujący ma obowiązek przestrzegania wyznaczonego terminu płatności przez firmę Bamal Polska Group, jeśli natomiast zostanie on wydłużony, firma ma prawo naliczyć odsetki ustawowe lub odsetki maksymalne w rozumieniu art. 359 kodeksu cywilnego.
 • Noty odsetkowe wysyłane są raz w tygodniu na koszt kupującego (koszt ten wynosi 50zł za każdy wysłany list).
 • Po upływie 14 dni od terminu płatności zostaje wszczęte postępowanie windykacyjne, które skutkuje kosztami obsługi prawnej obciążającymi kupującego kwotą w wysokości 250zł netto, tj. 307,50zł brutto (windykacja pisemna) lub 150zł netto, tj. 184,50zł brutto przy windykacji elektronicznej.
 • Dodatkowo dłużnik zostanie poinformowany o wpisaniu do Krajowego Rejestru Długów (KRD). Koszt takiego wypisania z rejestru to 89zł netto tj. 109,47zł brutto. Kwotą tą obciążony zostaje dłużnik.
 • Firma Bamal Polska Group korzysta z usług firmy ubezpieczającej należności KUKE Grupa PFR, w związku z tym każdy kupujący jest przez nią weryfikowany. Dotyczy to klientów z odroczonym terminem płatności.
 • Firma Bamal Polska Group nie bierze odpowiedzialności za braki w towarze z zamówień niesfinalizowanych przez kupującego do 24h po wybraniu towarów na stronie.
 • Firma Bamal Polska Group nie bierze odpowiedzialności za braki w towarze z zamówień nieodebranych przez kupującego, który nie podał daty odebrania towaru- NIE REZERWUJEMY TOWARÓW.
 • Towar zamówiony do odłożenia na kilka lub kilkanaście dni do przodu NIE JEST odkładany w dniu wpłynięcia zamówienia, a w dniu jego odebrania, co może skutkować brakami spowodowanymi wykupieniem danego produktu.
 • Firma Bamal Polska Group nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z powodu zamówienia niepełno kartonowego.
 • Zamówienia hurtowe nie są realizowane jako paczki do 30kg. Taka paczka jest wysyłana tylko i wyłącznie na życzenie klienta i na jego odpowiedzialność. Klient oświadcza, że pokrywa wszelkie uszkodzenia powstałe podczas transportu.
 • Firma Bamal Polska GROUP informuje, iż w trakcie realizacji zamówienia dodatkowe domówienie może być złożone j jedynie do godziny 12:00. Wszelkie domówienia składane po tej godzinie będą traktowane jako osobne zamówienia wysyłkowe na kolejny dzień roboczy.
 • Każdy klient zobowiązuje się do oklejenia we własnym zakresie zakupionego towaru nalepkami z tłumaczeniem w języku polskim. Nalepki są drukowane do danego dokumentu.
 • Drukowanie nalepek jest nieodpłatne.

2. Dostawa towarów:

 • Koszty wysyłki towarów ponosi kupujący.
 • Towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem spedytorów JAS FBG.
 • Bamal Polska Group nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia spowodowane z winy firm transportowych dostarczających zakupiony towar.
 • Za zlecenie wysyłki palety, a nieodebranie jej, koszty transportu i powrotu przesyłki na nasz magazyn ponosi kupujący.
 • Wszelkie koszty związane z nadaniem i niepodjęciem odbioru przesyłki naliczone przez firmy trzecie ponosi zamawiający.
 • Niebieskie palety, na których odbywa się wysyłka towarów są własnością firmy CHEP i na żądanie przedstawiciela firmy muszą zostać wydane.
 • Nie podanie adresu dostawy (i brak kontaktu z osobą podaną w zamówieniu) skutkuje wysłaniem palety na adres podany na fakturze (zamówieniu).

3. Reklamacje:

 • W przypadku stwierdzenia ewentualnych braków towarowych lub uszkodzeń powstałych w czasie transportu protokół reklamacji jest podstawą rozpatrzenia reklamacji.
 • Ewentualne reklamacje należy zgłaszać maksymalnie do 5 dni roboczych.
 • Odbierając towar, Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
 • Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych i braków ilościowych powstałych podczas transportu jest spisanie w obecności pracownika firmy transportowej „Protokołu Reklamacyjnego".
 • Zakupiony towar nie podlega zwrotom w przypadku nieprawidłowo podanych przez klienta danych dotyczących zamówienia. Nie stanowi to także podstawy uzasadnienia reklamacji.
 • W razie nieuzasadnionej reklamacji kosztami obsługi, oględzin i dostarczenia towaru do Sprzedającego a po oględzinach do Kupującego, ponosi Kupujący.

4. Prawo do zwrotu:

 • W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego produktu Kupujący ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), składając firmie Bamal Polska Group oświadczenie na piśmie. Jeżeli odesłany towar spełnia wymagania przyjęcia zwrotnego, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 14 dni roboczych, Bamal Polska Group dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.
 • Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Bamal Polska Group ma zwrócić zapłatę.
 • Gwarancja oraz inne uprawnienia przewidziane ustawą, w tym prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Przypominamy, że zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowań lub taśm naklejonych na przesyłkę. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

5. Ochrona danych i prawna zgoda na przesyłanie reklamy

 • Na podstawie zatwierdzonego regulaminu sprzedaży oraz umowy zakupu, klient wyraża zgodę, aby firma Bamal Polska Group do celów własnego marketingu prowadziła w stosunku do niego badania, przetwarzała i wykorzystywała jego dane osobowe, których udzielił firmie Bamal Polska Group, między innymi na podstawie sporządzenia bazy danych klientów.
 • Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Bamal Polska Group, w ramach podjętych działań reklamowych, niezamówionych ofert za pomocą poczty elektronicznej lub w inny porównywalny sposób przesyłu danych. Taką zgodę klient może w dowolnym czasie odwołać.

6. Postanowienia końcowe:

 • Zawartość oferty Bamal Polska Group nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 • Wszystkie dane klienta podawane podczas rejestracji-złożenia zamówienia przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. i wykorzystywane są jedynie do realizacji zamówienia oraz nie są udostępniane osobom trzecim.
 • Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 • Zdjęcia produktów i ich kolorystyka w nieznacznym stopniu mogą się różnić od faktycznego wyglądu.
 • Składając zamówienie „Kupujący”, akceptuje powyższy regulamin.
 • Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w związku z zawartą z Bamal Polska Group umową sprzedaży lub inną będzie sąd właściwy dla Dzielnicy Podgórze w Krakowie albo sąd właściwości ogólnej Bamal.
 • Zmiany stawek kar, odsetek, kosztów i innych opłat przewidzianych w niniejszym Regulaminie nie wymagają akceptacji Kupującego i następują automatycznie bez potrzeby powiadamiania go o zmianie.
 • We wszystkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz zapytań prosimy o kontakt telefoniczny 793 495 425 lub pocztą elektroniczną pod adres: hurt@bamal.pl.


 **********************************************************************************************************

Regulamin sprzedaży detalicznej:

1. Bezpieczeństwo

 • Firma gwarantuje Państwu ochronę danych osobowych zarówno w procesie ich przetwarzania, jak i przechowywania, chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • Sklep Bamal nie udostępnia żadnych danych osobowych innym osobom, instytucjom czy firmom. Informacje kontaktowe klientów są wykorzystywane wtedy, gdy jest to konieczne. Firma ogranicza wykorzystywanie i zbieranie informacji do minimum niezbędnego do świadczenia Państwu usług na możliwie najwyższym poziomie. Mają Państwo możliwość zrezygnowania z otrzymywania listów drogą elektroniczną. Przysługuje Państwu wgląd we własne dane, ich zmiana bądź żądanie ich usunięcia oraz zaprzestanie ich przetwarzania.
 • Powierzone nam przez państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz.926,z pózn. zm.). Ustawie z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z pózn. zm.). Rozporządzeniu z dnia 29.02.04r. Ministra Spraw Wewnętrzny i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacji, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100,poz.1024).

2. Zamówienia

 • Złożenie zamówienia w bamal.pl oznacza zapoznanie się z zasadami regulaminu oraz ich akceptację. Potwierdzenie akceptacji odbywa się przez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania zamówienia.
 • Zamówienia składane są przez stronę www.bamal.pl.
 • Zamówienie mogą składać osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych.
 • Zamówienia można składać przez:

                       a) sklep internetowy (www.bamal.pl),

                       b) e-mail: sklep@bamal.pl, bamal@bamal.pl, hurt@bamal.pl

                       c) telefonicznie: 793 495 425

 • Towary oferowane przez bamal.pl dostępne są na terenie całego świata, za pośrednictwem JAS FBG, firmy kurierskiej.
 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 • Widoczne na stronie www.bamal.pl ceny towarów, są cenami brutto wyrażonymi w PLN.
 • Wartość przysługującego klientowi rabatu widoczna jest po sfinalizowaniu zamówienia.
 • Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:

                       a) wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb sklepu,

                       b) wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,

                       c) akceptacją niniejszego regulaminu.

 • Firma Bamal Polska Group nie bierze odpowiedzialności za braki w towarze z zamówień nieodebranych przez kupującego, który nie podał daty odebrania towaru- NIE REZERWUJEMY TOWARÓW.
 • Towar zamówiony do  odłożenia na kilka  lub kilkanaście dni do przodu NIE JEST odkładany w dniu wpłynięcia zamówienia, a w dniu jego odebrania, co może skutkować brakami spowodowanymi wykupieniem danego produktu.

3. Wysyłka

 • Zamówienia są realizowane w dni robocze obowiązujące w Polsce od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00.
 • Termin realizacji (wysyłki) zamówienia wynosi maksymalnie 14 dni roboczych. Termin otrzymania przesyłki przez klienta uzależniony od wybranej formy przesyłki. W 90% przypadków zamówiony towar trafia do klienta do 3dni roboczych.
 • Sklep bamal.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości – w takim przypadku klient zostanie poinformowany o takim fakcie mailowo lub telefonicznie. bamal.pl nie ma obowiązku podawać przyczyny odstąpienia od realizacji zamówienia.
 • Koszty przesłania towaru ponosi kupujący (wg cennika JAS FBG).
 • Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem u doręczyciela (listonosza) w chwili odbioru towaru lub przelewem na rachunek bankowy sklepu bamal.pl. W przypadku płatności przelewem zamówiony towar zostanie wysłany do Kupującego po zaksięgowaniu należności na koncie bamal.pl.
 • Stan konta sprawdzamy 7 dni w tygodniu od godziny 8.00 do 18.00. Przez wzgląd na czas pracy banków i urzędów pocztowych zamówienia wysyłkowe złożone pod koniec tygodnia będą realizowane w dni robocze.
 • Paczki za pośrednictwem kurierów wysyłane są od poniedziałku do piątku.
 • Możliwy jest odbiór osobisty na terenie Krakowa.
 • Dzień złożenia zamówienia i dokonania opłaty nie jest równoznaczny z dniem wysyłki.

4. Zwroty i reklamacje

 • Zwracany towar odsyłają Państwo do nas na własny koszt. Zwrot zapłaconej przez Państwa ceny produktu nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zwróconego towaru, (proszę pamiętać o przesłaniu numeru konta, na które ma zostać przelana należność za towar, skróci to czas oczekiwania na pieniądze).
 • Wszystkie produkty w naszej ofercie są objęte gwarancją producenta.
 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towaru wewnątrz opakowania będą rozpatrywanie tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
 • Kradzieże towarów wysyłanych pocztą lub firmą kurierska nie są częste, niemniej jednak zdarzają się i tylko przestrzeganie wymienionych reguł pozwoli na skuteczne dochodzenie roszczeń za tego typu szkody i uchroni kupującego przed ewentualnymi stratami.
 • Koszty dostarczenia reklamowanego produktu do naprawy, najtańszą formą w ramach reklamacji pokrywa nabywca. Koszt ten niezwłocznie zwracamy w momencie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 • W razie niewywiązania się z zawarcia transakcji kupujący zobligowany jest do uiszczenia 8% z wartości zamówienia na pokrycie kosztów z tym związanych.

5. Postanowienia końcowe

 • Sklep bamal.pl nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie zakupionych produktów.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. bamal.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie bamal.pl.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć